Jurgen Goossens

Job Title

Doctoral Researcher and Lecturer Constitutional Law

Organization

Ghent University and Institute for Training of the Federal Government

Country

Belgium

Area of Expertise

 • Conflict
 • Gender and constitutions
 • Diversity
 • Customary governance/legal pluralism
 • Human rights
 • Judicial system design
 • Minority issues
 • Participation
 • Power sharing (horizontal/vertical)
 • Religion
 • Security sector

Publications

A. International

I. Law Review Articles (3)

(1) J. GOOSSENS and P. CANNOOT, "Belgian Federalism after the Sixth State Reform", Perspectives on Federalism, 19 May 2015, vol. 7, issue 2, 29-55, available at: http://ssrn.com/abstract=2614384.
(2) J. GOOSSENS and Y. HAECK, "Opvulling van lacunes in de wetgeving - Evolutie van het Grondwettelijk Hof in België van negatieve tot positieve wetgever" [Filling gaps in legislation - Evolution of the Constitutional Court in Belgium from negative to positive legislator], Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2014, 350-362.
(3) J. GOOSSENS, "Elargissement et diversification du contrôle juridictionnel belge des actes administratifs. Appel pour l’utilisation du droit comparé et la création d’une vision claire" [Expansion and diversification of the judicial review of administrative acts in Belgium. Call for the use of comparative law and the creation of a clear policy vision], Revue Internationale de Droit Comparé [RIDC], 2012, 949-971.

II. Book chapters (3)

(1) J. Goossens, "Direct Democracy and Constitutional Change in the US: Institutional Learning from State Laboratories", in COMPARATIVE CONSTITUTIONAL AMENDMENT (2015, Oxford University Press?) (submitted).
(1) J. GOOSSENS, "The Constitutional Distribution of Judicial Powers between Federal and State Level. A Comparative Analysis", in IUS GENTIUM: COMPARATIVE PERSPECTIVES ON LAW AND JUSTICE (2015, Springer) (forthcoming).
(2) J. GOOSSENS, "A Law and Economics Analysis of Federalism Applied to the Belgian Judiciary", in POLISH YEARBOOK OF LAW & ECONOMICS (2013,C.H. Beck) 114-148 (selected papers of the 30th Annual Meeting of the European Association of Law and Economics), available at: http://ssrn.com/abstract=2614949.

III. Other (1)

(1) J. GOOSSENS, "Direct Democracy and Constitutional Change: Institutional Learning from State Laboratories in the USA", Int’l J. Const. L. Blog, July 18, 2014, available at: http://www.iconnectblog.com/2014/07/direct-democracy-and-constitutional….

B. National

I. Books (5)

(1) J. VANDE LANOTTE, J. GOOSSENS and P. CANNOOT (eds.), Rechtsbescherming in het publiekrecht: Kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen? [Judicial protection in public law: Is it still possible to build in Flanders?] (2016, Wolters Kluwer) (forthcoming).
(2) J. GOOSSENS and P. CANNOOT, Recente ontwikkelingen inzake Belgisch grondwettelijk recht 2014-2015 [Recent evolutions in Belgian constitutional law 2014-2015], Bruges, die Keure, 2015, 149 p.
(3) J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS, T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht. Deel I [Treatise Belgian Public Law. Part I], Bruges, die Keure, 2015, 839 p.
J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS, T. DE PELSMAEKER, Handboek Belgisch Publiekrecht: Inleiding tot het Belgisch Publiekrecht [Treatise Belgian Public Law: Introduction to Belgian Public Law], Bruges, die Keure, 2014, 791 p.
(4) J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS, T. DE PELSMAEKER, Belgisch Publiekrecht. Deel II [Treatise Belgian Public Law. Part II], Bruges, die Keure, 2015, 834 p.
J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Y. HAECK, J. GOOSSENS, T. DE PELSMAEKER, Handboek Belgisch Publiekrecht: Basiskenmerken van de Belgische Staatsstructuur [Treatise Belgian Public Law: Fundamental Principles of the Belgian State Structure], Bruges, die Keure, 2015, 751 p.
(5) J. DUJARDIN, J. VANDE LANOTTE, J. GOOSSENS, G. GOEDERTIER, Basisbegrippen publiekrecht [Lexicon Public Law], Bruges, die Keure, 2014, 461 p.
J. DUJARDIN, J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, J. GOOSSENS, Basisbegrippen publiekrecht [Lexicon Public Law], Bruges, die Keure, 2012, 435p.

II. Book Chapters (8)

(1) J. GOOSSENS, "Rechtsinstrumenten van de bestuursrechter in rechtsvergelijkend perspectief" [Judicial instruments of the administrative judge in comparative perspective], in J. VANDE LANOTTE, J. GOOSSENS and P. CANNOOT (eds.), RECHTSBESCHERMING IN HET PUBLIEKRECHT: KAN ER NOG GEBOUWD WORDEN IN VLAANDEREN? [JUDICIAL PROTECTION IN PUBLIC LAW: IS IT STILL POSSIBLE TO BUILD IN FLANDERS?] (2016, Wolters Kluwer) (forthcoming).
(2) J. GOOSSENS, "Art. 144 Gw." [Art. 144 of the Constitution], in W. TIMMERMANS (ed.), WET EN DUIDING PUBLIEK PROCESRECHT [LAW AND COMMENTARY PUBLIC PROCEDURAL LAW] (2014, Larcier), 7-11.
(3) J. GOOSSENS, "Art. 145 Gw." [Art. 145 of the Constitution], in W. TIMMERMANS (ed.), WET EN DUIDING PUBLIEK PROCESRECHT [LAW AND COMMENTARY PUBLIC PROCEDURAL LAW] (2014, Larcier), 11-15.
(4) J. GOOSSENS, "Art. 146 Gw." [Art. 146 of the Constitution], in W. TIMMERMANS (ed.), WET EN DUIDING PUBLIEK PROCESRECHT [LAW AND COMMENTARY PUBLIC PROCEDURAL LAW] (2014, Larcier), 15-17.
(5) J. GOOSSENS, "Art. 160 Gw." [Art. 160 of the Constitution], in W. TIMMERMANS (ed.), WET EN DUIDING PUBLIEK PROCESRECHT [LAW AND COMMENTARY PUBLIC PROCEDURAL LAW] (2014, Larcier), 22-25.
(6) J. GOOSSENS, "Art. 161 Gw." [Art. 161 of the Constitution], in W. TIMMERMANS (ed.), WET EN DUIDING PUBLIEK PROCESRECHT [LAW AND COMMENTARY PUBLIC PROCEDURAL LAW] (2014, Larcier), 25-27.
(7) J. GOOSSENS and B. WARNEZ, "Art. 141 en 142 Gw." [Art. 141 and 142 of the Constitution], in W. TIMMERMANS (ed.), WET EN DUIDING PUBLIEK PROCESRECHT [LAW AND COMMENTARY PUBLIC PROCEDURAL LAW] (2014, Larcier), 1-7.
(8) J. GOOSSENS and B. WARNEZ, "Art. 159 Gw." [Art. 159 of the Constitution], in W. TIMMERMANS (ed.), WET EN DUIDING PUBLIEK PROCESRECHT [LAW AND COMMENTARY PUBLIC PROCEDURAL LAW] (2014, Larcier), 18-22.

III. Law Review Articles (12)

(1) J. GOOSSENS and L. VANDENHENDE, "Rechtshersteldecreet beoogt (opnieuw) integratiespoor-RUP’s te redden" [Restoration of Rights Decree aims (again) to rescue integration rail SIP’s], Rechtskundig Weekblad [RW] 2014-2015, 1203-1223.
(2) J. GOOSSENS, "De vervaagde grens tussen burgerlijke en administratieve rechter" [The blurred distinction between administrative and civil judges], Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht [TBP] 2014, 275-294.
(3) J. GOOSSENS, "Verslag van de discussie over het beginsel van de gelijkheid van burgers voor openbare lasten, een beginsel op de snijlijn van publiek- en privaatrecht" [Report on the discussion about the principle of the equality of citizens ragarding public burdens, a principle at the intersection of public and private law], Tijdschrift voor Privaatrecht [TPR] 2014, 708-713.
(4) J. GOOSSENS, "Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van Belgie en Nederland, afdeling publiekrecht" [Report of the annual meeting of the Association for the Comparative Study of Law in Belgium and the Netherlands, Public Law Section], RW 2014, 1551-1554.
(5) J. GOOSSENS and S. VANBELLE, "Sixième réforme de l’Etat: quelles compétences fiscales pour les Régions?" [Sixth state reform: which fiscal powers for the Regions?], le Fiscologue February 14, 2014, 1-6.
(6) J. GOOSSENS and S. VANBELLE, "Zesde staatshervorming: welke fiscale bevoegdheden voor de Gewesten?" [Sixth state reform: which fiscal powers for the Regions?], Fiscoloog February 12, 2014, 1-9.
(7) J. GOOSSENS and J. MOLLIN, "Vlinderakkoord kondigt hertekening gerechtelijk landschap aan via artikel 144 Grondwet" [Butterfly Agreement announces reform of judicial landscape through Article 144 Constitution], Publiekrechtelijke Kronieken - Chroniques de Droit Public [CDPK], 2012, 76-105.
(8) J. GOOSSENS and S. VANBELLE, "Institutioneel akkoord over de Bijzondere Financieringswet ontsluierd" [Institutional agreement on the Special Finance Act unveiled], RW 2011-2012, 1190-1208.
(9) J. GOOSSENS, "Toepassing van de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving door ziekenhuizen" [Application of new public procurement legislation by hospitals], CDPK 2011, 394-401.
(10) J. GOOSSENS, "Schadevergoeding bij overheidsopdrachten" [Compensation for damages in public procurement], Nieuw Juridisch Weekblad [NjW] 2010, no. 232, 790.
(11) J. GOOSSENS, "Motiveringsplicht voor aanbestedende diensten die geen administratieve overheden zijn" [Reasoning for contracting authorities other than administrative authorities], NjW 2010, nr. 231, 765-767.
(12) J. GOOSSENS, "Voorbehoud inzake prijsherziening" [Conditional acceptance with regard to price revision], NjW 2010, no. 230, 712-713.

IV. Legal magazine – Juristenkrant (10)

(1) J. GOOSSENS, "Grondwettelijk Hof vernietigt bestuurlijke lus bij Raad van State" [Constitutional Court annuls administrative loop of Council of State], Juristenkrant September 16, 2015, 9.
(2) J. GOOSSENS, "Nederland beslecht debat over jurisdictioneel monimse of pluralisme" [The Netherlands settles debate about jurisdictional monism or pluralism], Juristenkrant January 14, 2015, 4.
(3) J. GOOSSENS, "Rechtshersteldecreet moet integratiespoor-RUP’s redden" [Reparation Decree ought to rescue integration trace SIP’s], Juristenkrant May 28, 2014, 6.
(4) J. GOOSSENS, "Deur toch op een kier voor zevende staatshervorming?" [Door still ajar for seventh state reform?], Juristenkrant March 12, 2014, 10.
(5) J. GOOSSENS and P. CANNOOT, "Een nieuwe Senaat: een maat voor niets?" [A new Senate: a useless reform?], Juristenkrant November 6, 2013, 6-7.
(6) J. GOOSSENS, "(Te) voorzichtige stap naar eengemaakt bestuursrechtscollege" [(Too) cautious step towards unified administrative court], Juristenkrant September 11, 2013, 16.
(7) J. GOOSSENS and L. VAN DEN BROECK, "Genderquota doorbreken glazen plafond in raden van bestuur" [Gender quotas break through glass ceiling in board of directors], Juristenkrant January 11, 2012, 3.
(8) J. GOOSSENS, "Technocraten aan de macht: grondwettelijkheid en legitimiteit van een zakenkabinet" [Technocrats in power: constitutionality and legitimacy of a business government], Juristenkrant November 23, 2011, 12.
(9) J. GOOSSENS, "L’accord institutionnel réforme la justice", http://www.legalworld.be/legalworld/ uploadedFiles/Other_content/reformejusticejk.pdf?LangType=2060.
(10) J. GOOSSENS, "Vlinderakkoord hervormt Justitie" [Butterfly Agreement reforms Justice], Juristenkrant October 26, 2011, 1-2.

Contact Form